Jakie organy wykonują zadania Inspekcji Transportu Drogowego określone w ustawy o transporcie drogowym?

Zadania Inspekcji Transportu Drogowego określone w ustawie o transporcie drogowym wykonują następujące organy:

  1. Główny Inspektor Transportu Drogowego;
  2. wojewoda działający za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora transportu drogowego, jako kierownika wojewódzkiej inspekcji transportu drogowego wchodzącej w skład wojewódzkiej administracji zespolonej.

(art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym)