Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność uchwały rady powiatu bieruńsko - lędzińskiego

W ocenie organu nadzoru, uchwała ta podjęta została z naruszeniem przepisu art. 73 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 i4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zgodnie z treścią art. 73 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym powiaty mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia jednemu z nich prowadzenia zadań publicznych. Zarówno w literaturze, jak i orzecznictwie (...)