Rozstrzygniecie Nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych

W Rozstrzygnięciu Nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych stwierdzono, że rada miejska nie może narzucić na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy cywilnoprawnej o opłatach przystankowych w przypadku, gdy przepisy rangi ustawowej takiego obowiązku nie przewidują.

Rozstrzygnięcie Nadzorcze we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie odmowy uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych

(...)Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt. 6 i ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym organizowanie publicznego transportu zbiorowego polega między innymi na określeniu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (...)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z 18 czerwca 2013 r. w sprawie ustalania cen i opłat za usługi przewozowe

Mocą przedmiotowej uchwały Rada Miejska w Siechnicach ustaliła ceny dla poszczególnych rodzajów biletów (załącznik nr 1), wskazała osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych i ulgowych na podstawie przepisów ustawowych, a także wprowadziła regulacje dotyczące opłat dodatkowych (załącznik nr 2). Ponadto w załączniku nr 3 do uchwały określono przepisy taryfowe dotyczące(...)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z 18 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych

(...) Nie można bowiem uznać, że wskazane zapisy przedmiotowej uchwały stanowią ceny urzędowe za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich. Tym samym, nie znajdują uzasadnienia w normie art. 8 ust. 1 ustawy o cenach, upoważniającej do podjęcia tej uchwały (...)