Przejdź do treści

NEWSLETTER GRUDZIEŃ 2022 r.

PRAWO TRANSPORTOWE NEWSLETTER GRUDZIEŃ 2022 r.

NOWE PRZEPISY 

W dniu 30.11.2022 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2464 został opublikowany tekst jednolity ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej à zobacz

 

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. poz. 2666) à zobacz

W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) wprowadza się następujące zmiany:

1)       użyte w art. 78 w ust. 1, w art. 79 w ust. 1 i 2, w art. 80, w art. 82 w ust. 2 oraz w art. 87 w ust. 1 i 3 wyrazy "31 grudnia 2022 r." zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2023 r.";

2)       w art. 78 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2022 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.";

3)       użyte w art. 81, w art. 85 w ust. 2 oraz w art. 90 wyrazy "1 stycznia 2023 r." zastępuje się wyrazami "1 stycznia 2024 r.".

 

W dniu 01.12.2022 r. Sejm uchwalił nowelizacje kodeksu pracy. Poprawki Senatu z 15.12.2022 r. nie zostały jeszcze rozpatrzone przez Sejm à zobacz

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia, pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników (nowy art. 221c kodeksu pracy).

Kontrola trzeźwości obejmuje badanie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego za pomocą urządzenia posiadającego ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie (nowy art. 221c § 4 kodeksu pracy).

Wprowadzenie kontroli trzeźwości, grupę lub grupy pracowników objętych kontrolą trzeźwości i sposób przeprowadzania kontroli trzeźwości, w tym rodzaj urządzenia wykorzystywanego do kontroli, czas i częstotliwość jej przeprowadzania, ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy. (nowy art. 221c § 10 kodeksu pracy).

 

PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW

W dniu 02.12.2022 r. sejmowa Komisja ds. Petycji wniosła projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, który przewiduje przyznanie strażnikom gminnym (miejskim) prawa do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec kierującego pojazdem nieuprawnionym do poruszania się po wyznaczonym przez zarządcę drogi pasie ruchu dla autobusów à zobacz 

 

ORZECZNICTWO

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 15.11.2022 r. sygn.. I SA/Łd 549/22 à zobacz

Operator otrzymuje rekompensatę od organizatora, lecz wysokość otrzymywanej rekompensaty nie ma wpływu na odpłatność pasażerów.

spór dotyczył tego, czy rekompensata otrzymywana przez przewoźnika od jednostek samorządu terytorialnego w związku z organizacją i prowadzeniem na ich rzecz publicznego transportu zbiorowego, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

WSA uznał, że refundacja, którą otrzymuje przewoźnik od jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień, nie jest związana z ceną sprzedawanych biletów. Nie może więc być zaliczana do podstawy opodatkowania, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Nie ma bowiem bezpośredniego wpływu na cenę dostarczanych towarów lub świadczonych usług.

dotacja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli brak jest elementu bezpośredniego związku dotacji z ceną biletu.

 

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z 02.12. 2022 r.: NP-II.4131.1.279.2022.7à zobacz

Rada Gminy Piaski podjęła uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Piaski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. W § 3 ust. 3 załącznika nr 2 do uchwały zapisano: "Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych, bez zgody Gminy Piaski, rozmieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób".

Wojewoda Wielkopolski orzekł nieważność uchwały w zakresie zwrotu "bez zgody Gminy Piaski, rozmieszczania plakatów i ogłoszeń” ponieważ rozmieszczanie plakatów i ogłoszeń, objęte jest sankcją z Kodeksu wykroczeń. Zatem ustanowienie zakazu w uchwale Rady Gminy w sytuacji gdy brak jest podstaw prawnych do jego ustalenia, przy jednoczesnym uregulowaniu go w Kodeksie wykroczeń, stanowi istotne naruszenie prawa.

 

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z 02.12. 2022 r. znak PNK.I.4130.186.2022à zobacz

Rada Miejska Oleśnicy na podstawie art. 39a ust. 3 Prawa oświatowego podjęła uchwałę określającą średnią cenę jednostki paliwa na rok szkolny 2022/2023, stanowiącą podstawę do zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży oraz rodziców do placówek oświatowych. 

W § 1 uchwały w pkt 1, 2 i 3 ustalono średnią stawkę ceny paliwa dla oleju napędowego, benzyny oraz gazu LPG.

Wojewoda Świętokrzyski unieważnił całą uchwałę ponieważ ustalenie stawek według kryterium rodzaju paliwa, na który pojazd jest napędzany, jest niezgodne z treścią przepisu art. 39a ust. 3 Prawa oświatowego.

 

AKTUALNOŚCI I PUBLIKACJE BRANŻOWE

 

Marcin Nagórek, Uchwały i umowy na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół powinny obowiązywać z datą wsteczną „Gazeta Prawna” z 30.11.2022 r. str. C3 à zobacz

pod koniec października br. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zwrotu kosztów przewozów dzieci niepełnosprawnych. Niebawem rada gminy określi nową stawkę za 1 km przejazdu. Jest wątpliwość, z jaką datą należy stosować wyższe stawki, bo z jednej strony ustawa (a więc i nowe stawki) weszła w życie już 27 października 2022 r., a z drugiej strony przepisy mówią, że gminy mają 60 dni na dostosowanie umów między gminą a rodzicami. 

nowe postanowienia umów powinny być stosowane od 27 października 2022 r., czyli wstecznie.

 

Piotr Szymaniak, Nieuchwytne przekroczenia czasu pracy za kółkiem „Gazeta Prawna” z 01.12.2022 r. str. B5 à zobacz

Niedawny wypadek autokaru we Wrocławiu uwidocznił lukę w przepisach mających zapobiegać przemęczeniu kierowców. Jeśli pracują w dwóch firmach, trudno ich skontrolować.

Kierowcy mogą pracować na dwóch etatach, to nie jest zabronione, pod warunkiem że obydwie firmy, dla których wykonują przewozy, zostały o tym poinformowane.

Zgodnie z art. 24 ustawy o czasie pracy kierowców pracodawca jest obowiązany poinformować kierowców o obowiązujących ich przepisach z zakresu czasu pracy w sposób przyjęty u danego pracodawcy oraz uzyskać od kierowcy oświadczenie na piśmie o:

wymiarze zatrudnienia albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy, 

przeciętnej tygodniowej liczbie godzin wykonywanych przewozów drogowych lub innych czynności, na innej podstawie niż stosunek pracy, albo o ich niewykonywaniu.

 

Katarzyna Gruszecka-Spychała, Świat jest zaplanowany pod facetów „Gazeta Prawna” z 02-04.12.2022 r. str. A5 à zobacz

w większości miast świata transport publiczny jest skrojony raczej pod potrzeby męskie niż kobiece, w układzie gwiaździstym. 

połączenia autobusowe dają wyższy komfort przemieszczającemu się z punktu praca do punktu dom mężczyźnie, niż kobiecie, która na trasie ma zakupy do zrobienia i dziecko do odebrania z przedszkola. 

 

Autor: radca prawny Jędrzej Klatka

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/