Przejdź do treści

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER STYCZEŃ 2021 r.

1. NOWE PRZEPISY Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 Dz. U. 2020 r. poz. 2400  zobacz art. 84 ustawy nowelizuje art. 78 w ust. 1, w art. 79 w ust. 1 i 2, w art. 80, w art. 82 w ust. 2 oraz w art. 87 w ust. 1 i 3, a także art. 81, w art. 85 w ust. 2 oraz w art. 90 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.

NEWSLETTER GRUDZIEŃ 2020 r.

1. NOWE PRZEPISY Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1378)  zobacz w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 i 2493 oraz z 2020 r. poz. 400, 462 i 875) w art. 12 w ust. 2 w pkt 1 została uchylona lit. a Przy opracowywaniu planu transportowego nie trzeba już będzie uwzględniaćkoncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,   2.

NEWSLETTER LISTOPAD 2020

NOWE PRZEPISY W dniu 16.10.2020 r. w Dzienniku Ustaw 2020 r. pod poz. 1829 zostało ogłoszone Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zobacz zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia (w brzmieniu obowiązującym od dnia 17.10.2020 r.): „do odwołania, w przypadku gdy przemieszczanie się następuje środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.

NEWSLETTER WRZESIEŃ 2020 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER WRZESIEŃ 2020 r.   NOWE PRZEPISY Ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw zobacz Celem ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

NEWSLETTER SIERPIEŃ 2020 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER SIERPIEŃ 2020 r.   NOWE PRZEPISY Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 zobacz W przepisach art. 2-14 wskazano zasady stosowania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom (definicja w art. 2 ust.

NEWSLETTER LIPIEC 2020 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER LIPIEC 2020 r.   NOWE PRZEPISY Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 zobacz w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875) po art. 15r dodaje się art. 15г1 w brzmieniu: "Art. 15r1.

NEWSLETTER CZERWIEC 2020 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER CZERWIEC 2020 r.   NOWE PRZEPISY Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zobacz   Ustawa ta wprowadziła zmianę w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dodanie art. 30a, zgodnie z którym, „1. Od dnia 1 kwietnia 2020 r. dopłatę, o której mowa w art. 23 ust. 1, ustala się w kwocie nie wyższej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej. 2.

NEWSLETTER MAJ 2020 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER MAJ 2020 r.   PROJEKT NOWYCH PRZEPISÓW Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r.o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – uchwalona przez Sejm w toku prac w Senacie  zobacz druk Senatu nr 106 w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. maksymalna dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ma wzrosnąć do 3,00 zł do 1 wozokilometra   NOWE PRZEPISY Zawiadomienie Komisji z 18.03.2020 r.

NEWSLETTER KWIECIEŃ 2020 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER KWIECIEŃ 2020 r.   NOWE PRZEPISY Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  zobacz art. 15 r pkt 4tej ustawy nakłada na operatorów i organizatorów obowiązek wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.

NEWSLETTER MARZEC 2020 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER MARZEC 2020 r.   NOWE PRZEPISY Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu zobacz Rozporządzenie określa warunki udzielania i rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu, szczegółowy sposób postępowania w zakresie wyboru projektów do wsparcia oraz szczegółowe warunki dotyczące zabezpieczenia.   Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r.