Przejdź do treści

NEWSLETTER SIERPIEŃ - WRZESIEŃ 2021 r.

1. NOWE PRZEPISY W okresie letnim nie zostały ogłoszone żadne nowe przepisy obowiązujące na terytorium całego kraju, które należałoby w tym miejscu wymienić 2. PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW W dniu 8 września 2021 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw.

NEWSLETTER LIPIEC 2021 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER LIPIEC  2021 r. 1. NOWE PRZEPISY W lipcu 2021 r. nie zostały opublikowane żadne nowe przepisy, o których należałoby wspomnieć w tym newsletterze. 2. PROJEKTOWANE ZMIANY PRZEPISÓW Projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym został skierowany do uzgodnień międzyresortowych w dniu 21 lipca 2021 r.

NEWSLETTER CZERWIEC 2021 r.

1. NOWE PRZEPISY Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz. U. 2021 r. poz. 1013 zobacz 6 czerwca 2021 r. środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.

NEWSLETTER MAJ 2021 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER MAJ  2021 r. NOWE PRZEPISY Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [Dz. U. 2021 r. poz. 861]  zobacz Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r., w przypadku gdy przemieszczanie się następuje środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.

NEWSLETTER KWIECIEŃ 2021 r.

NOWE PRZEPISY W „Dzienniku Ustaw” z 25.03.2021 r. pod poz. 541 zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi   (Dz. U. 2021 r. poz. 541. zobacz   Ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości Dz. U. 2021 r. poz. 223 zmieniła art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 16 maja 2019 r.

NEWSLETTER MARZEC 2021 r.

1. NOWE PRZEPISY Ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 223).  zobacz ustawa wprowadziła nowe kryterium, które bierze pod uwagę Wojewoda podczas rozpatrywania wniosków o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej: zapewnienie dostępności komunikacyjnej terenów objętych przedsięwzięciami lub inwestycjami powiązanymi z przedsięwzięciem infrastrukturalnym, o których mowa w art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER LUTY 2021 r.

1. NOWE PRZEPISY Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. 2021 r. poz. 159], dodała art. 9a do ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1777): zobacz   „1.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER STYCZEŃ 2021 r.

1. NOWE PRZEPISY Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 Dz. U. 2020 r. poz. 2400  zobacz art. 84 ustawy nowelizuje art. 78 w ust. 1, w art. 79 w ust. 1 i 2, w art. 80, w art. 82 w ust. 2 oraz w art. 87 w ust. 1 i 3, a także art. 81, w art. 85 w ust. 2 oraz w art. 90 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.

NEWSLETTER GRUDZIEŃ 2020 r.

1. NOWE PRZEPISY Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1378)  zobacz w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475 i 2493 oraz z 2020 r. poz. 400, 462 i 875) w art. 12 w ust. 2 w pkt 1 została uchylona lit. a Przy opracowywaniu planu transportowego nie trzeba już będzie uwzględniaćkoncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,   2.

NEWSLETTER LISTOPAD 2020

NOWE PRZEPISY W dniu 16.10.2020 r. w Dzienniku Ustaw 2020 r. pod poz. 1829 zostało ogłoszone Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zobacz zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia (w brzmieniu obowiązującym od dnia 17.10.2020 r.): „do odwołania, w przypadku gdy przemieszczanie się następuje środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.