Przejdź do treści

NEWSLETTER WRZESIEŃ 2020 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER WRZESIEŃ 2020 r.   NOWE PRZEPISY Ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw zobacz Celem ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

NEWSLETTER SIERPIEŃ 2020 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER SIERPIEŃ 2020 r.   NOWE PRZEPISY Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 zobacz W przepisach art. 2-14 wskazano zasady stosowania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom (definicja w art. 2 ust.

NEWSLETTER LIPIEC 2020 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER LIPIEC 2020 r.   NOWE PRZEPISY Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 zobacz w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875) po art. 15r dodaje się art. 15г1 w brzmieniu: "Art.

NEWSLETTER CZERWIEC 2020 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER CZERWIEC 2020 r.   NOWE PRZEPISY Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zobacz   Ustawa ta wprowadziła zmianę w ustawie z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poprzez dodanie art. 30a, zgodnie z którym, „1. Od dnia 1 kwietnia 2020 r. dopłatę, o której mowa w art. 23 ust. 1, ustala się w kwocie nie wyższej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej.

NEWSLETTER MAJ 2020 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER MAJ 2020 r.   PROJEKT NOWYCH PRZEPISÓW Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r.o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – uchwalona przez Sejm w toku prac w Senacie  zobacz druk Senatu nr 106 w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. maksymalna dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej ma wzrosnąć do 3,00 zł do 1 wozokilometra   NOWE PRZEPISY Zawiadomienie Komisji z 18.03.2020 r.

NEWSLETTER KWIECIEŃ 2020 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER KWIECIEŃ 2020 r.   NOWE PRZEPISY Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  zobacz art. 15 r pkt 4tej ustawy nakłada na operatorów i organizatorów obowiązek wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.

NEWSLETTER MARZEC 2020 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER MARZEC 2020 r.   NOWE PRZEPISY Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania oraz sposobu rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu zobacz Rozporządzenie określa warunki udzielania i rozliczania wsparcia udzielonego ze środków Funduszu, szczegółowy sposób postępowania w zakresie wyboru projektów do wsparcia oraz szczegółowe warunki dotyczące zabezpieczenia.   Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r.

NEWSLETTER LUTY 2020 r.

NEWSLETTER LUTY 2020 r.   NOWE PRZEPISY Tekst jednolity Prawa przewozowego Dz. U. 2020 r. poz. 8 http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/8/D2020000000801.pdf W dniu 3 stycznia 2020 r. w Dzienniku Ustaw ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo przewozowe   Ustawa z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym Dz. U. 2019 r. poz. 2493 http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2493/D2019000249301.pdf Ustawa wydłuża do 31 grudnia 2020 r.

NEWSLETTER STYCZEŃ 2020 r.

PRAWO TRANSPORTOWE – NEWSLETTER STYCZEŃ 2020 r.   NOWE PRZEPISY Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2019 r.