Przejdź do treści

Niższe kary pieniężne za naruszenia w uiszczaniu opłat przez system ViaToll

Nowy rok rozpoczął się od dobrej wiadomości dla korzystających z elektronicznego systemu poboru opłat ViaToll. Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 260, z późn. zm.). W dniu 2 lutego 2015 r. weszły w życie zmiany wprowadzające niższe kary pieniężne za przejazd drogą krajową bez uiszczenia odpowiedniej opłaty. Zmiany te były bardzo oczekiwane przez środowisko transportowe, z uwagi na uprzednie wadliwe funkcjonowanie systemu oraz rażąco wygórowane kary z powodu kumulacji naruszeń. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym, w przypadku naruszenia obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej, kary są następujące: - 500 złotych – dotyczy samochodu osobowego oraz przyczepy o łącznej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, - 1 500 złotych – dotyczy samochodów ciężarowych i autobusów. Doniosłą w skutkach modyfikacją jest również przeniesienie odpowiedzialności za naruszenie z kierującego pojazdem na właściciela pojazdu. W przypadku umowy leasingu ukarany zostanie posiadacz pojazdu, który faktyczne nim włada, czyli leasingobiorca. Natomiast kierujący pojazdem będzie ponosił odpowiedzialność jedynie w przypadku gdy nie dokona odpowiednich ustawień w urządzeniu ViaBox lub nieprawidłowo umieści takie urządzenie na szybie pojazdu. Kolejną pozytywną dla kierowców i właścicieli pojazdów zmianą jest ograniczenie zasady kumulacji kar za dokonane naruszenia. Nowelizacja przewiduje, że w trakcie jednej doby (od godziny 00:00 do 24:00) może zostać nałożona tylko jedna kara za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej. zniesiono rygor natychmiastowej wykonalności decyzji, co również jest przejawem ograniczenia represyjności systemu nakładania kar pieniężnych. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym kara pieniężna powinna zostać uiszczona w ciągu 21 dni od dnia w którym decyzja o nałożeniu kary pieniężnej stanie się ostateczna. Nowelizacja wprowadziła również regułę, stanowiącą, że nie będą podlegały karaniu naruszenia obowiązku uiszczenia opłaty po upływie 180 dni od dnia popełnienia naruszenia. Nowe przepisy wprowadzają również abolicję w stosunku do sprawców naruszeń popełnionych przed dniem 2 stycznia 2015 roku. Oznacza to, że wszystkie postępowania wszczęte przed wspomnianą datą zostaną umorzone. Powyższe zmiany należy ocenić bardzo pozytywnie gdyż znacząco poprawiają sytuację kierowców w porównaniu do poprzednio obowiązującego stanu prawnego.   Stan prawny: 26 luty 2015 r.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/