Przejdź do treści

Nowelizacja ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Nowelizacja ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi Dz. U. 2020 r. Poz. 2275  zobacz   art. 1 pkt 2a noweli zmienił art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi: od 1 stycznia 2021 r. przepisów ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi nie stosuje się do zawierania umów koncesji których przedmiotem są usługi publiczne w zakresie transportu pasażerskiego w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 1, z późn. zm.); nowelizacja usunęła błąd w implementacji Dyrektywy 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji. Zgodnie z Dyrektywą do umów zawartych na podstawie Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 nie należało stosować przepisów o koncesji, a zgodnie z polską ustawą w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2020 r. trzeba było stosować przepisy ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi do tych umów co w praktyce powodowało niemożliwy do rozwiązania problem jak ukształtować treść umowy koncesyjnej z przewoźnikiem, żeby przewoźnik ponosił ryzyko jeżeli miał prawo do otrzymania rekompensaty obejmującej rozsądny zysk.  

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/