Przejdź do treści

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu podziału środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów

W dniu 26 lipca 2019 r. wydane zostało rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu podziału środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w poszczególnych województwach.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego sposobu oceny i wyboru wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą

W Rządowym Centrum Legislacji trwają obecnie prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu oceny i wyboru wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą.

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

W dniu 16 maja 2019 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2019 r. w przedmiocie zamówienia na usługi pasażerskiego transportu autobusami i innymi pojazdami

W dniu 8 maja 2019 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości w przedmiocie zamówienia na usługi pasażerskiego transportu autobusami i innymi pojazdami. Sygnatura sprawy: C-253/18.

Wyrok Trubynału Sprawiedliwości z 21 marca 2019 r. w przedmiocie zamówień publicznych na usługi autobusowego transportu pasażerskiego

W dniu 21 marca 2019 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości w przedmiocie zamówień publicznych na usługi autobusowego transportu pasażerskiego. Sygnatura sprawy: C-266/17.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 stycznia 2019 r. w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

W dniu 23 stycznia 2019 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym. Sygnatura akt: II GSK 4927/16. Wyrok dotyczy sytuacji, w której na przedsiębiorcę została nałożona kara pieniężna ze względu na zmianę trasy przewozu osób jako brak zezwolenia na wykonywanie transportu. Zmiana trasy nie powinna być kwalifikowana jako przewóz bez zezwolenia. Zmiana trasy jest to naruszenie warunków określonych w zezwoleniu. Takie rozróżnienie ma finansowe znaczenie dla przedsiębiorcy.

Interpretacja indywidualna z dnia 12 lutego 2018 r. w zakresie opodatkowania wynagrodzenia otrzymanego z tytułu świadczenia usług transportu pasażerskiego oraz obowiązku prowadzenia sprzedaży biletów za pomocą kasy

W dniu 12 lutego 2018 r. wydana została interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej w zakresie prawa podatkowego dotyczącego podatku od towarów i usług w zakresie podstawy opodatkowania wynagrodzenia otrzymanego z tytułu świadczenia usług transportu pasażerskiego oraz obowiązku prowadzenia sprzedaży biletów za pomocą kasy rejestrującej. Interpretacja nr 0114-KDIP1-24012.658.2017.2.JŻ.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 listopada 2018 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług

W dniu 7 listopada 2018 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie podatku od towarów i usług. Sygnatura akt: I FSK 1692/16. Rekompensata, którą spółka otrzymuje od gminy służy pokryciu kosztów związanych z wykonywaniem usług przewozowych. Rekompensata nie stanowi dopłaty do ceny usług świadczonych przez firmę przewozową, tylko ma służyć wyrównaniu strat poniesionych przez spółkę komunalną i jako taka nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 listopada 2018 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług

W dniu 15 listopada 2018 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie podatku od towarów i usług. Sygnatura akt: I FSK 832/18. Gmina nie ma obowiązku stosowania prewspółczynnika do wydatków związanych z budową i utrzymaniem infrastruktury przystankowej. Przystanki autobusowe w całości wykorzystywane są do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu zbiorowego.

Projekt ustawy o Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z dnia 8 kwietnia 2019 r.

W dniu 8 kwietnia 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o Funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.