Przejdź do treści

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 2018 r. w przedmiocie przepisów państw członkowskich zobowiązujących przewoźników autokarowych do kontroli paszportów pasażerów

W dniu 13 grudnia 2018 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości w przedmiocie przepisów państwa członkowskiego zobowiązujących przewoźników autokarowych obsługujących połączenia przekraczające granice wewnętrzne strefy Schengen do kontrolowania paszportów i dokumentów pobytowych pasażerów. Numer sprawy: C-412/17 i C-474/17.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych

W dniu 24 października 2018 r. wydane zostało rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jutrosin oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Nr rozstrzygnięcia: KN-I.4131.1.492.2018.10.

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu przystanków

W dniu 16 kwietnia 2018 r. wydane zostało rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego w sprawie określenia wykazu przystanków na terenie miasta i Gminy Mikstat. Nr rozstrzygnięcia: KN-I.4131.1.223.2013.22.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów formularzy do przekazywania tych informacji

W dniu 5 grudnia 2018 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów formularzy do przekazywania tych informacji.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

W dniu 9 listopada 2018 r. zostało wydane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 27 lutego 2017 r. w przedmiocie publicznego transportu drogowego

W dniu 27 lutego 2017 r. zapadło postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w przedmiocie publicznego transportu drogowego. Sygnatura akt: II SA/Gl 1110/16. WSA w Gliwicach odrzucił skargę spółki, która chciała zaskarżyć czynności podjęte przez Organizatora przetargu dotyczącego świadczenia usług przewozowych w transporcie drogowym na terenie gminy.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 28 sierpnia 2018 r. w przedmiocie określenia przystanków komunikacyjnych i zasad korzystania z tych przystanków

W dniu 28 sierpnia 2018 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w przedmiocie określenia przystanków komunikacyjnych i zasad korzystania z tych przystanków. Sygnatura akt: II SA/Ol 472/18. Wojewoda zarzucił naruszenie art. 15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - uchwale określającej przystanki komunikacyjne na terenie miasta, którego właścicielem lub zarządzającym jest gmina miejska oraz warunki i zasady korzystania z tych przystanków, która została podjęta przez radę miejską.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2018 r. w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji

W dniu 9 października 2018 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji. Sygnatura akt: II GSK 2995/16. Każdy ze wspólników w spółce cywilnej zajmującej się wykonywaniem transportu drogowego musi posiadać odpowiednią licencję. W przedmiotowej sprawie Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego nałożył karę na firmę zajmującą się usługami taksówkarskimi ponieważ jeden ze wspólników nie posiadał takiej licencji. Sprawa została skierowana na drogę sądową.

Projekt nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 9 listopada 2018 r.

Na stronach rządowych został opublikowany projekt nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 9 listopada 2018 r. Poniżej można się zapoznać z projektem.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z dnia 23 maja 2018 r. w zakresie braku opodatkowania czynności odpłatnego udostępniania przystanków komunikacyjnych

W dniu 23 maja 2018 r. wydana została interpretacja Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej w zakresie braku opodatkowania czynności odpłatnego udostępniania przystanków komunikacyjnych. Numer interpretacji: 0115-KDIT1-1.4012.202.2018.1.RH. Dyrektor KIS rozstrzygnął kwestię opodatkowania VAT czynności, która polega na odpłatnym udostępnianiu przystanków komunikacyjnych na rzecz operatorów i przewoźników. Dyrektor zgodził się ze stanowiskiem gminy w tej sprawie i podpisał interpretację stanowiącą brak opodatkowania czynności odpłatnego udostępniania przystanków komunikacyjnych.