Przejdź do treści

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 września 2016 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w sprawie dofinansowania dowozu dzieci do szkół

W dniu 22 września 2016 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w sprawie dofinansowania dowozu dzieci do szkół. Sygnatura akt: II GSK 3305/15. NSA orzekał, iż władze lokalne mogą organizować bezpłatny transport uczniów, również tym, którzy mieszkają poza obwodem szkoły albo poza granicami gminy. Inna interpretacja przepisów oznaczałaby dyskryminację ze względu na miejsce zamieszkania.

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 29.04.2014 r. w przedmiocie ustalenia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, bagażu oraz zabieranych ze sobą zwierząt do środka transportowego oraz wysokości opłaty manipulacyjnej

W dniu 29 kwietnia 2014 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku w przedmiocie ustalenia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, bagażu oraz zabieranych ze sobą zwierząt do środka transportowego oraz wysokości opłaty manipulacyjnej. Sygnatura akt: I SA/Bk 82/14. Sprawa dotyczy skargi pasażera na uchwałę Rady Miejskiej dotyczącej obowiązku pasażera do uiszczenia opłaty dodatkowej w przypadku niezarejestrowania przy wejściu do pojazdu karty elektronicznej z zakodowanym ważnym biletem.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw

W dniu 15 grudnia 2016 r. wydana została ustawa o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw.

Wyrok TFUE z dnia 27 października 2016 r. w przedmiocie prawidłowości przetargu na usługi publiczne przewozu osób omnibusami

W dniu 27 października 2016 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w przedmiocie prawidłowości przetargu na usługi publiczne przewozu osób omnibusami. Trybunał orzekł, że przy transporcie autobusowym, z dokumentów przetargowych i umów o świadczenie usług publicznych musi wynikać, czy dopuszczalne jest podwykonawstwo, a jeśli tak, to w jakim zakresie. W tej sytuacji mają zastosowanie przepisy rozporządzenia 1370/2007 stanowiące wyjątek od zasady nieograniczonego rynku. Sprawa: C-292/15, Hörmann Reisen GmbH przeciwko Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów

W dniu 27 października 2016 r. wydane zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów.

Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 15 października 2014 r. w sprawie pomocy państwa wdrożonej przez Irlandię na rzecz przedsiębiorstw autobusowych Córas Iompair Éireann

W dniu 15 października 2014 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie pomocy państwa wdrożonej przez Irlandię na rzecz przedsiębiorstw autobusowych Córas Iompair Éireann. Komisja rozpatrywała sprawę domniemanej, niezgodnej z prawem pomocy państwa przyznanej przedsiębiorstwom autobusowym należącym do Córas Iompair Éireann i Dublin Bus przez rząd irlandzki w postaci dotacji w ramach krajowych planów rozwoju i w postaci rocznych dotacji operacyjnych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 14 października 2016 r. w zakresie wyłączenia z opodatkowania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

W dniu 14 października 2016 r. wydana została Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w zakresie wyłączenia z opodatkowania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Po zmianie przepisów Dyrektor Izby Skarbowej uznał, że opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych nie mogą podlegać opodatkowaniu.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 23 listopada 2016 r. w przedmiocie kary pieniężnej w sprawie opóźnień na liniach autobusowych

W dniu 23 listopada 2016 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w przedmiocie kary pieniężnej w sprawie opóźnień na liniach autobusowych. Sygnatura akt: III SA/Kr 775/16. Na podstawie protokołów kontroli stwierdzono, że autobusy na liniach regularnych ulegały opóźnieniom ze względu na korki oraz utrudnienia w ruchu miejskim. Na przewoźnika została nałożona kara pieniężna, bowiem organ uznał, że przewoźnik jako przedsiębiorca profesjonalny nie przewidział typowych utrudnień w komunikacji miejskiej.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 2 października 2016 r. w przedmiocie ustalenia opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź

W dniu 2 października 2016 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w przedmiocie ustalenia opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź. WSA w Łodzi uznał, że ustalając wysokość stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, należy uwzględnić standard poszczególnych przystanków, jak również infrastrukturę przystanku tj. istnienie wiaty, ławek, kiosku, utwardzenia podjazdu dla dla środków komunikacyjnych, itd., ale także jego wielkość.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 2 października 2016 r. w przedmiocie ustalenia opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź

W dniu 2 października 2016 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w przedmiocie ustalenia opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Łódź. WSA w Łodzi uznał, że ustalając wysokość stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, należy uwzględnić standard poszczególnych przystanków, jak również infrastrukturę przystanku tj. istnienie wiaty, ławek, kiosku, utwardzenia podjazdu dla dla środków komunikacyjnych, itd., ale także jego wielkość.