Przejdź do treści

Porada dot. certyfikatu kompetencji zawodowych

Czym jest Certyfikat Kompetencji Zawodowych i jak go uzyskać? Prowadzenie działalności związanej z transportem drogowym przewozu osób i w zakresie pośrednictwa jest możliwe po otrzymaniu licencji. Posiadanie certyfikatu przez osobę zarządzającą przedsiębiorstwem jest jednym z warunków otrzymania licencji. Licencji zgodnie z art. 5c ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym[1], udziela się przedsiębiorcy w zakresie przewozu osób, jeżeli przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kompetencji zawodowych. Zgodnie z art. 4 pkt. 20 u.t.d. certyfikat kompetencji zawodowych to dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Certyfikat kompetencji zawodowych jest wydawany konkretnej osobie i potwierdza wiedzę konieczną dla prowadzenia działalności związanej z przewozem. Przepisy dotyczące certyfikatu wynikają z prawa unijnego.[2] Kompetencje zawodowe w transporcie drogowym sprawdza Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Inspekcja Transportu Drogowego czuwa nad postępowaniem administracyjnym dotyczącym wydanych certyfikatów. Przedsiębiorcy wpisani są do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Aby otrzymać Certyfikat Kompetencji Zawodowych zgodnie z art.  37 ust. 1 u.t.d. należy zdać egzamin państwowy. Niezbędna wiedza obejmuje takie dziedziny jak: prawo cywilne, prawo handlowe, prawo socjalne, prawo podatkowe, przepisy dotyczące dostępu do rynku, działalności gospodarczej i zarządzania finansami przedsiębiorstwa, normy techniczne i techniczne aspekty działalności, bezpieczeństwo drogowe.   w zakresie związanym z przewozem osób i rzeczy. Egzamin składa się z dwóch części: 1)         pisemnego testu zawierającego zbiór pytań i odpowiedzi wielokrotnego wyboru; 2)         pisemnego zadania egzaminacyjnego. Według § 13 ust. 8 regulaminu[3] na każde pytanie w teście przypadają cztery możliwe odpowiedzi do wyboru, z których więcej niż jedna może być poprawna. Czas rozwiązywania testu składającego się z 64 pytań wynosi 120 minut. Aby otrzymać certyfikat wymagane jest uzyskanie min. 60% poprawnych odpowiedzi z obu części egzaminu (punkty z obu części sumuje się). Uzyskanie certyfikatu bez podejścia do egzaminu, możliwe jest, gdy osoba złoży wniosek o wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych i gdy posiada: 1)         dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem potwierdzającym program tych studiów, albo 2)         świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Ponadto nauka musiała obejmować wszystkie zagadnienia i obejmować wiedzę niezbędną do zaliczenia egzaminu.[4] Jak wskazuje się w doktrynie w jednolite warunki przeprowadzania egzaminów i wspólne zasady certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym ma stanowić gwarancję utrzymania specjalistycznej wiedzy w sektorze transportu drogowego na wymaganym poziomie. Dlatego też posiadanie kompetencji zawodowych stanowi jeden z warunków dostępu do rynku.[5]   [1](t. j. Dz. U. 2022 poz. 180, dalej jako u.t. d.)  https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000018001.pdf. [2] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w Rady WE nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.U.UE.L.2009.300.51, dalej jako rozp. 1071/2009) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1071. [3] zarządzenie nr 1 Ministra Infrastruktury z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przeprowadzenia egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym i załącznik do zarządzenia (poz. 4) (Dz. Urz. MI poz. 3, dalej jako regulamin). [4] https://www.its.waw.pl/9856,pl,Jak-uzyskac-certyfikat.html [5] R. A. Rychter, Kompetencje zawodowe przewoźnika drogowego lub wyznaczonego przez niego zarządzającego transportem jako jeden z warunków dostępu do zawodu przewoźnika drogowego w Unii Europejskiej, LEX/el. 2016.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/