Przejdź do treści

Porada dot. certyfikatu kompetencji zawodowych

Czym jest Certyfikat Kompetencji Zawodowych i jak go uzyskać? Prowadzenie działalności związanej z transportem drogowym przewozu osób i w zakresie pośrednictwa jest możliwe po otrzymaniu licencji. Posiadanie certyfikatu przez osobę zarządzającą przedsiębiorstwem jest jednym z warunków otrzymania licencji. Licencji zgodnie z art. 5c ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r.

Zalety i wady utworzenia związku powiatowo-gminnego przez Powiat i gminy tego powiatu

I . Analiza prawna

1. Związek powiatowo-gminny jako organizator publicznego transportu zbiorowego

Co do zasady przewozy między gminami leżącymi w tym samym powiecie są przewozami powiatowymi (zob. art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1343), dalej: „ustawa o ptz”, które powinny być finansowane z budżetu powiatu (zob. art. 7 ust. 1 pkt 3a ustawy o ptz).  

Co zrobić, gdy do firmy przyszedł mandat z fotoradaru?

W praktyce często zdarza się, że kierowcy pracują pod presją czasu i przekraczają dozwoloną prędkość na drogach. Dlatego do firm transportowych co jakiś czas wpływają mandaty z fotoradarów. Warto więc wiedzieć, jak powinien zachować się przedsiębiorca po otrzymaniu takiego mandatu. Najważniejszą zasadą jest, że odpowiedzialność za przekroczenie prędkości ponosi tylko osoba kierująca, a nie właściciel pojazdu. Oznacza to, że pracodawca nie musi płacić mandatu, o ile to nie on prowadził samochód. Natomiast, zgodnie z art. 96 § 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U.

Niższe kary pieniężne za naruszenia w uiszczaniu opłat przez system ViaToll

Nowy rok rozpoczął się od dobrej wiadomości dla korzystających z elektronicznego systemu poboru opłat ViaToll. Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2013 r., poz. 260, z późn. zm.). W dniu 2 lutego 2015 r. weszły w życie zmiany wprowadzające niższe kary pieniężne za przejazd drogą krajową bez uiszczenia odpowiedniej opłaty. Zmiany te były bardzo oczekiwane przez środowisko transportowe, z uwagi na uprzednie wadliwe funkcjonowanie systemu oraz rażąco wygórowane kary z powodu kumulacji naruszeń.

Czym jest zintegrowany węzeł przesiadkowy?

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 27 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, zintegrowany węzeł przesiadkowy to miejsce umożliwiające dogodną zmianę środka transportu wyposażone w niezbędną dla obsługi podróżnych infrastrukturę, w szczególności: miejsca postojowe, przystanki komunikacyjne, punkty sprzedaży biletów, systemy informacyjne umożliwiające zapoznanie się zwłaszcza z rozkładem jazdy, linią komunikacyjną lub siecią komunikacyjną. Stan prawny: 29.12.2014 r.

Czy umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego może dotyczyć również sieci komunikacyjnej?

Jak stanowi art. 24 ust. 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego może dotyczyć: linii komunikacyjnej albo linii komunikacyjnych albo sieci komunikacyjnej. Stan prawny: 29.12.2014 r.

Jaki organ prowadzi Centralną Ewidencję Przewoźników?

Centralną Ewidencję Przewoźników prowadzi, w systemie teleinformatycznym, minister właściwy do spraw transportu, który jest administratorem danych zgromadzonych w tej ewidencji (art. 39 ust. 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym). Stan prawny: 29.12.2014 r.

Jakiej karze podlega przewoźnik, który nie poinformował właściwego organizatora o podjęciu wykonywania przewozu we wskazanym przez siebie terminie w przypadku zawieszenia jego wykonywania?

Zgodnie z art. 64 ust. 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, przewoźnik, który nie poinformował właściwego organizatora o podjęciu wykonywania przewozu we wskazanym przez siebie terminie w przypadku zawieszenia jego wykonywania, podlega karze pieniężnej w wysokości 1.000 zł. Stan prawny 29.12.2014 r.

Organ właściwy do uchwalania Taryfy po dodaniu do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym art. 50a

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług[1], do ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie[2] dodane zostały art. 50a i 50b. Zgodnie z art. 50a analizowanej ustawy: 1. Rada gminy może ustalać ceny za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich. W mieście stołecznym Warszawie uprawnienia te przysługują Radzie Warszawy.

Czym jest zrównoważony rozwój publicznego transportu zbiorowego?

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 28 ustawy o publicznym transporcie drogowym, zrównoważony rozwój publicznego transportu zbiorowego - proces rozwoju transportu uwzględniający oczekiwania społeczne dotyczące zapewnienia powszechnej dostępności do usług publicznego transportu zbiorowego, zmierzający do wykorzystywania różnych środków transportu, a także promujący przyjazne dla środowiska i wyposażone w nowoczesne rozwiązania techniczne środki transportu. Stan prawny 13.10.2014 r.