Przejdź do treści

Jakie organy wykonują zadania Inspekcji Transportu Drogowego określone w ustawy o transporcie drogowym?

Zadania Inspekcji Transportu Drogowego określone w ustawie o transporcie drogowym wykonują następujące organy: Główny Inspektor Transportu Drogowego; wojewoda działający za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora transportu drogowego, jako kierownika wojewódzkiej inspekcji transportu drogowego wchodzącej w skład wojewódzkiej administracji zespolonej. (art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym)

Regulacje w zakresie obniżenia opłaty dodatkowej w razie jej natychmiastowego uiszczenia przez pasażera

Zgodnie z brzmieniem art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz. U. 2012, poz.

Jak podmiot jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym?

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym organizatorem publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym jest minister właściwy do spraw transportu.

Jak należy rozumieć określenie „operator publicznego transportu zbiorowego”?

Jak stanowi przepis art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 13 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 r., Nr 5, poz. 13), dalej „ustawa o publicznym transporcie zbiorowym”, przez operatora publicznego transportu zbiorowego samorządowy zakład budżetowy oraz przedsiębiorcę uprawnionego do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, który zawarł z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na linii komunikacyjnej określonej w umowie.

Jakie są przesłanki wygaśnięcia potwierdzenia zgłoszenia przewozu?

Potwierdzenie zgłoszenia przewozu wygasa w przypadku: cofnięcia uprawnienia do podejmowania i wykonywania działalności w zakresie transportu; zrzeczenia się wykonywania przewozu przez przedsiębiorcę, któremu potwierdzenie zostało wydane, i wydania decyzji o jego wygaśnięciu; śmierci osoby fizycznej, będącej przedsiębiorcą, któremu potwierdzenie zostało wydane, przy czym dopuszcza się wykonywanie przewozu przez osobę, która złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku tej osoby, przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od dnia jej śmierci; likwidacji albo ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, k

Jaki podmiot nakłada karę pieniężną na operatora lub przewoźnika?

Jaki podmiot nakłada karę pieniężną na operatora lub przewoźnika, który nie przekazał organizatorowi, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, informacji o liczbie i sposobie załatwienia skarg i reklamacji składanych przez pasażerów w związku z realizacją usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz informacji o liczbie i wysokości przyznanych odszkodowań? Zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym w przedmiotowej sytuacji kara pieniężna nakładana jest, w drodze decyzji administracyjnej, przez właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego.

Jakie są uprawnienia przewoźników lub organizatorów publicznego transportu zbiorowego albo osób przez nich upoważnionych w zakresie kontroli dokumentów przewozu osób i bagażu?

Z dniem 1 marca 2011 r. weszła w życie wprowadzona na podstawie art. 66 pkt. 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 r., Nr 5, poz. 13), dalej „ustawa o publicznym transporcie zbiorowym”, zmiana przepisów art. 33a ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz. U. 2000 r., Nr 50, poz. 601 z późn. zm.), dalej „ustawa Prawo przewozowe”.

Jakie podmioty są uprawnione do kontroli zaświadczeń potwierdzających posiadanie przez operatora uprawnień do wykonywania publicznego transportu zbiorowego na danej linii komunikacyjnej, liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej?

Jak stanowi przepis art. 45 ust. 1 w zw. z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 r., Nr 5, poz.