Przejdź do treści

Jaki jest termin przekazania organizatorowi informacji o liczbie i sposobie załatwienia skarg i reklamacji składanych przez pasażerów?

W jakim terminie operator i przewoźnik są zobowiązani przekazywać organizatorowi informację o liczbie i sposobie załatwienia skarg i reklamacji składanych przez pasażerów w związku z realizacją usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz informację o liczbie i wysokości przyznanych odszkodowań? Operator i przewoźnik są zobowiązani przekazywać organizatorowi informację o liczbie i sposobie załatwienia skarg i reklamacji składanych przez pasażerów w związku z realizacją usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz informację o liczbie i wysokości przyznanych odszkodowań w

Jak organ wykonuje określone w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym zadania organizatora w przypadku związku międzygminnego?

Zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym określone w tejże ustawie zadania organizatora w przypadku związku międzygminnego wykonuje zarząd związku międzygminnego.

Do kogo należy inicjatywa związana z podjęciem negocjacji w zakresie stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym nie jest jednostka samorządu terytorialnego?

Zgodnie z art. 16 ust. 2 w zw. z art. 15 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 r., Nr 5, poz.

Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków

Wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym wymaga uzyskania zezwolenia. Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o wydanie tego zezwolenia jest zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2011 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.), potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi. Forma tego uzgodnienia nie jest w przepisach określona, przy czym w orzecznictwie podkreśla się, iż nie jest to uzgodnienie o jakim mowa w art.

Czy od przewoźników świadczących usługi przewozowe na rzecz hipermarketów może być pobierana opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych ustalona w drodze uchwały rady gminy?

Zgodnie z brzmieniem art. 16 ust. 4 zdanie pierwsze ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r., Nr 5, poz. 11), dalej „ustawa o publicznym transporcie zbiorowym”, za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, mogą być pobierane opłaty. Przy czym stawka przedmiotowej opłaty jest ustalana w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem niedyskryminujących zasad (art. 16 ust.

Ile może wynosić maksymalna stawka opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców?

Zgodnie z art. 16 ust. 5 ustawy ptz stawka opłaty korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego nie może być wyższa niż: 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym; 1 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na dworcu.

Do czyich zadań należy remontowanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina?

Remontowanie przystanków komunikacyjnych oraz dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina, zgodnie z art. 18 pkt. 1 ustawy ptz, należy do zadań własnych gminy w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Na jaki maksymalnie okres może zostać zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym?

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy ptz umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym zawierana jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

W jakim terminie organizator powinien opublikować ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego?

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 r., Nr 5, poz. 13), dalej „ustawa ptz”, organizator publikuje ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w terminie nie krótszym niż: jeden rok; sześć miesięcy - w przypadku gdy umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma dotyczyć świadczenia tych usług w wymiarze mniejszym niż 50 000 kilometrów rocznie.

Czy można uchwalić plan transportowy niższego rzędu (np. w gminie) nie czekając na uchwalenie planu transportowego wyższego rzędu (marszałka, ministra)?

Artykuł 11 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym nakazuje aby w projekcie planu transportowego opracowanym przez organizatora niższego rzędu uwzględniać plan transportowy ogłoszony przez organizatora wyższego rzędu. Hierarchia organizatorów jest następująca: Minister właściwy do spraw transportu, Marszałek województwa, Starosta lub zarząd związku powiatów, Wójt, burmistrz, prezydent miasta lub zarząd związku międzygminnego. Minister ma czas do 1 września 2012 r.