Przejdź do treści

Praktyczne problemy z wdrażaniem przepisów Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Na łamach miesięcznika Komunikacja Publiczna nr 1/2011 r. ukazał się artykuł radcy prawnego Jędrzeja Klatki pt. Praktyczne problemy z wdrażaniem przepisów Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym obowiązuje od dnia 1 marca 2011 roku. W związku z nowymi zapisami pojawił się szereg wątpliwości, dotyczących ich praktycznego stosowania. Niniejszy artykuł przedstawia kilka z tych zagadnień, które budzą zastrzeżenia i wskazuj możliwe interpretacje (...)

Podmiot wewnętrzny - nowe pojęcie w polskim systemie prawnym

Na łamach Biuletynu Komunikacji Miejskiej nr 6/2010 ukazał się artykuł radcy prawnego Jędrzeja Klatki pt. Podmiot wewnętrzny - nowe pojęcie w polskim systemie prawnym. Autor omawia pojęcie podmiotu wewnętrznego zapisane w Rozporządzeniu 1370/2007. Dzięki tej formule pojawia się możliwość bezprzetargowego zlecania usług publicznych, jest ona jednak obwarowana warunkami.

W obronie kontrolera - Precedensowy wyrok

Na łamach miesięcznika Komunikacja Publiczna nr 4/2010 r. ukazał się artykuł radcy prawnego Agnieszki Dylong pt. W obronie kontrolera - Precedensowy wyrok. Zawód kontrolera biletów to stresująca i często niewdzięczna praca. Szczególnie wtedy, kiedy ma się do czynienia z niebezpiecznymi bądź "trudnymi" pasażerami. O kontroli, przejdzie do historii nie tylko polskiego sądowinictwa (...)

Prawo wyłączne w projekcie Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Na łamach miesięcznika Komunikacja Publiczna nr 4/2010 r. ukazał się artykuł radcy prawnego Jędrzeja Klatki pt. Prawo wyłączne w projekcie Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Artykuł porusza problem prawa wyłącznego. Zgodnie z rozporządzeniem 1370 prawo wyłączne może być przyznawane "w zamian za realizację zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych" jako alternatywa dla przyznawania przewoźnikom rekompensat (...)

Prace sejmowe nad projektem Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

Na łamach miesięcznika Komunikacja Publiczna nr 3/2010 r. ukazał się artykuł radcy prawnego Jędrzeja Klatki pt. Prace sejmowe nad projektem Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. W Sejmie trwają intensywne prace nad projektem Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, wniesionym 24 marca 2010 roku. Sejmowa Komisja Infrastruktury na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia br. powołała siedmioosobową Podkomisję Nadzwyczajną, która obradowała na siedmiu posiedzeniach (...)

Pomoc publiczna i rekompensata dla przewoźników

Na łamach miesięcznika Komunikacja Publiczna nr 2/2010 r. ukazał się artykuł radcy prawnego Jędrzeja Klatki pt. Pomoc publiczna i rekompensata dla przewoźników. Zgodnie z przepisami europejskimi i orzeczeniami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości gmina lub związek międzygminny jako organizatorzy lokalnego lokalnego transportu zbiorowego mogą przyznawać rekompensatę tylko i wyłącznie takiemu przewoźnikowi, któremu wykonywanie zadań (...)

Zlecanie przewozów bez przetargu

Na łamach miesięcznika Komunikacja Publiczna nr 1/2010 r. ukazał się artykuł radcy prawnego Jędrzeja Klatki pt. Zlecanie przewozów bez przetargu. W wielu miastach w Polsce zadania własne gmin w postaci zorganizowania lokalnego transportu zbiorowego są wykonywane przez spółkę komunalną, której jedynym wspólnikiem jest gmina. W wielu innych miastach zadania z tego zakresu są wykonywane przez prywatnych przewoźników. W większości gmin przewoźnicy wybierani są w drodze przetargów.

Podmiot wewnętrzny a usługi transportu publicznego

Na łamach miesięcznika Komunikacja Publiczna nr 1/2010 r. ukazał się artykuł radcy prawnego Jędrzeja Klatki pt. Podmiot wewnętrzny a usługi transportu publicznego. Ze streszczenia: (...) Pojęcie podmiotu wewnętrznego dotychczas nie było uregulowane wprost w przepisach prawa wspólnotowego, jak również w ustawodawstwie krajowym. Niemniej jednak Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) wielokrotnie wypowiadał się, jakie okoliczności decydują o tym, że w danym przypadku mamy do czynienia z podmiotem wewnętrznym. Uznanie danej jednostki za podmiot wewnętrzny w praktyce (...)

Koniec przetargów w komunikacji miejskiej?

Na łamach miesięcznika Komunikacja Publiczna nr 4/2010 r. ukazał się artykuł radcy prawnego Jędrzeja Klatki pt. Koniec przetargów w komunikacji miejskiej? 3 grudnia 2009 roku weszło w życie Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 23 Października 2007 roku dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70. Jednocześnie nadal nie weszła w życie polska Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (...)

Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym poprawiony, lecz nadal niedoskonały

Na łamach miesięcznika Komunikacja Publiczna nr 3/2009 r. ukazał się artykuł radcy prawnego Jędrzeja Klatki pt. Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym poprawiony, lecz nadal niedoskonały. W najnowszej wersji projektu ustawy Departament Prawny Ministerstwa Infrastruktury uwzględnił większość uwag zawartych w piśmie KZK GOP z 13 maja 2009 roku, które omówiłem w poprzednim numerze kwartalnika. W szczególności należy zauważyć, że z projektu ustawy usunięto przepisy mogące sugerować że: (...)