Przejdź do treści

Zmiany w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz. U. poz. 2666) → zobacz W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343) wprowadza się następujące zmiany: 1)         użyte w art. 78 w ust. 1, w art. 79 w ust. 1 i 2, w art. 80, w art. 82 w ust. 2 oraz w art. 87 w ust. 1 i 3 wyrazy "31 grudnia 2022 r." zastępuje się wyrazami "31 grudnia 2023 r."; 2)         w art. 78 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: "8. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2022 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2023 r."; 3)         użyte w art. 81, w art. 85 w ust. 2 oraz w art. 90 wyrazy "1 stycznia 2023 r." zastępuje się wyrazami "1 stycznia 2024 r.".

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/