Przejdź do treści

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. - zmiana ustawy o transporcie kolejowym oraz publicznym transporcie zbiorowym

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

NEWSLETTER KWIECIEŃ 2023

  1. NOWE PRZEPISY

 

W dniu 03.04.2023 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 626 zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy 

zobacz

NEWSLETTER MARZEC 2023 r

PRAWO TRANSPORTOWE NEWSLETTER MARZEC 2023 r.

NOWE PRZEPISY 

Szkolenie r. pr. Jędrzeja Klatki: Bezpośrednie zawieranie umów z przewoźnikami - operatorami. Nadzór i wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego osób taksówką - zmiany od stycznia 2020 r. Kodeks postępowania administracyjnego po nowelizacji

Radca prawny Jędrzej Klatka w dniach od 11 do 13 marca 2020 r. będzie prowadzić w Szczyrku szkolenie pt. "Bezpośrednie zawieranie umów z przewoźnikami - operatorami. Nadzór i wydawanie uprawnień do wykonywania transportu drogowego osób taksówką - zmiany od stycznia 2020 r. Kodeks postępowania administracyjnego po nowelizacji". Szkolenie organizowane jest przez Studium Biuro Szkoleniowe. Pod tym linkiem można się zarejestrować oraz uzyskać więcej informacji o szkoleniu.

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu

W dniu 23 grudnia 2019 r. zostało wydane rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru projektów do udzielenia wsparcia ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

W dniu 5 grudnia 2019 r. zostało wydane rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

W dniu 9 grudnia 2019 r. zostało wydane obwieszczenie Marszałka Sejmu w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

W dniu 16 maja 2019 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym

W dniu 12 grudnia 2019 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Art.  1.  W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 32 w ust. 6 skreśla się wyrazy "albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice"; 2) w art. 39 w ust. 4 uchyla się pkt 3; 3) po art. 39 dodaje się art. 39a w brzmieniu: "Art. 39a. 1. Obowiązki, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust.
Subskrybuj transport