Przejdź do treści

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw

Art.  1.  W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 32 w ust. 6 skreśla się wyrazy "albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice"; 2) w art. 39 w ust. 4 uchyla się pkt 3; 3) po art. 39 dodaje się art. 39a w brzmieniu: "Art. 39a. 1. Obowiązki, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów

W dniu 5 grudnia 2019 r. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego

W dniu 5 listopada 2019 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli przewozu drogowego.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2019 r. w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy

W dniu 21 października 2019 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie systemu oceny ryzyka podmiotów wykonujących przewóz drogowy.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 7 listopada 2019 r. dotyczący praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym

W dniu 7 listopada 2019 r. zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczący praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym. Wyrok dotyczy trzech połączonych ze sobą spraw C-349/18, C-350/18 oraz C-351/18.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego

W dniu 30 sierpnia 2019 r. zostało wydane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli przewozu drogowego.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

W dniu 9 sierpnia 2019 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 10 lipca 2019 r. w przedmiocie uzgodnienia wydania zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

W dniu 10 lipca 2019 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w przedmiocie uzgodnienia wydania zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. Sygnatura akt: III SA/Łd 426/19. Przedmiotem uzgodnienia w zakresie właściwości danej jednostki samorządu terytorialnego jest w szczególności planowana trasa przejazdu, miejsca, w którym planuje się przystanki, czasy przejazdu i przyjazdu na przystanek.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2019 r. w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

W dniu 4 lipca 2019 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym. Sygnatura akt: II GSK 1978/17. Przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym są wykonywane według zasad określonych w ustawie o transporcie drogowym, przy czym jedną z tych zasad jest wymóg pobierania należności za przejazd i wydanie potwierdzenia wniesienia przez pasażera opłaty za przejazd w postaci biletu przed rozpoczęciem kursu, a nie w dowolnym momencie trwania kursu, czy po jego zakończeniu. NSA oddalił skargę kasacyjną w tej sprawie.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu podziału środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów

W dniu 26 lipca 2019 r. wydane zostało rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu podziału środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w poszczególnych województwach.